బిజినెస్ క్లైంట్ ని సాటిస్ఫై చేసిన మేనేజర్

0 views

ఆఫీస్ కి ప్రాజెక్ట్ కోసం వచ్చిన కంపెనీ క్లైంట్ ని సటిస్ఫై చేయ దానికి తన గుద్ద ని ఇచ్చిన మేనేజర్ ఆంటీ. తన అందమైన సోల్లులు, ఇంకా రౌండ్ గుద్ద చూపించి క్లైంట్ ని టెంప్ట్ చేసి కసి గా దేన్గిచుకుంటుంది.

 

Date: December 12, 2022